OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA “SINALCO BEZ KOSKE”

1. Organizator

1.1 Organizator je doneo odluku o organizovanju nagradnog konkursa pod nazivom “SINALCO BEZ KOSKE” (U daljem tekstu „Konkurs“), koji će se sprovesti po ovde utvrđenim pravilima (u daljem tekstu „Pravila“).

1.2 Naziv Konkursa je “SINALCO BEZ KOSKE”, a organizuje ga Frutti d.o.o. Hajduk Stanka 46, Šabac

1.3 Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije

2. Pravo učestvovanja na Konkursu

2.1 Pravo učešća - “Učesnik” na nagradnom konkursu imaju sledeća lica:

 • državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
 • državljani Republike Srbije sa prebivalištem i/ili boravištem van teritorije Republike Srbije i
 • strani državljani sa prebivalištem i/ili boravištem na teritoriji Republike Srbije.
 • maloletna lica sa prebivalištem i/ili boravištem na teritoriji Republike Srbije (samo uz ostavljanje podataka roditelja)

2.2 Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

 • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora , kao ni njihovi bračni ili vanbračni drugovi, roditelji i deca;
 • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.

3. Trajanje konkursa

3.1 Konkurs počinje 26.08.2019. u 00:00 časova i završava se 27.09.2019. u 23:59 časova.

3.2 Lista dobitnika nagrada biće na sajtu ">www.bezkoske.rs po završetku konkursa i na Facebook stranici https://www.facebook.com/sinalcosrbija

4. Mehanizam nagrađivanja i vrste nagrada

4.1. Da bi učesnik učestvovao u nagradnom konkursu, potrebno je da na sajtu www.bezkoske.rs objavi svoj video snimak po sledećem mehanizmu - “Ubaci bilo šta, bilo gde, bez koske” Svaki korisnik ima pravo sa jednog mejla da postavi jedan video sadržaj.

4.2. Nagrade nagradnog konkursa “bezkoske.rs”

 • 1. Za prvih 500 postavljenih snimaka u skladu sa pravilima obezbedili smo 500 majici - Sinalco - Bez koske. Vaš video mora da bude bez koske, kako biste osvojili majicu.
 • 2. 30 Lopti i peškira tokom trajanja nagradnog konkursa svakog dana za najkreativniji video po mišljenju stručnog žirija koji sačinjavaju 3 zaposlena kompanije Frutti d.o.o. *
 • 3. Na kraju konkursa delimo 12 dresova koje su odabrali fanovi putem sajta www.bezkoske.rs glasanjem za omiljeni video
 • 4. Dva najbolja videa po mišljenju stručnog žirija koji sačinjavaju 3 zaposlena kompanije FRUTII DOO dobijaju TELEVIZOR
  *spisak dobitnika Sinalco lopti i peškira se objavljuje na kraju nagradnog konkursa.

4.3. Organizator nije odgovoran za sadržaje koje učesnik objavljuje na sajtu www.bezkoske.rs

4.4. Ukoliko organizator smatra da je video snimak neprikladnog sadržaja ima pravo da isti ukloni bez prethodnog obaveštanja učesnika o istom

4.4.1. Ukoliko učesnik primeti da se na sajtu www.bezkoske.rs ne nalazi njegov video snimak, a da je oštećen ili mu nije jasno zašto je uklonjen može da pošalje privatnu poruku na Facebook stranici https://www.facebook.com/sinalcosrbija

5. Način i rok predaje nagrada

5.1 Organizator će nagrade iz člana 4.2. dostaviti dobitnicima nagradnog konkursa na adresu koja je ostavljena prilikom postavljanja videa na sajtu www.bezkoske.rs u roku od 30 dana nakon završetka konkursa

5.2 Ukoliko Organizator 7 dana od dana objavljivanja rezultata, ne može da stupi u kontakt /e-mail ili telefonski poziv/ sa dobitnikom nagrade, automatski stiče pravo da pozove drugog dobitnika

5.3 Prilikom preuzimanja nagrade, učesnik Konkursa će se legitimisati odgovarajućom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš). Dobitnik nagrade će prilikom preuzimanja nagrade potpisati odgovarajući formular.

5.4 Osim dobitnika lično, nagradu će moći da preuzme osoba koja ima punomoćje izdato od strane dobitnika čiji je potpis overen od strane državnog organa (sud ili opština)

5.5 Dobitnici moraju preuzeti nagrade u roku od 30 radnih dana od momenta kontaktiranja od strane Organizatora, ukoliko to ne učine u navedenom roku prestaju obaveze Organizatora da uruči nagradu.

5.6 Nagradu nije moguće preneti na treće lice, odnosno, samo je dobitnik može iskoristiti.

5.7 Organizator snosi troškove dostave nagrade

5.8 U slučaju nepovoljnih tržišnih uslova koji mogu da utiču na uručivanje nagrade dobitiku, nagrada može biti zamenjena drugom nagradom, koja je slične tržišne vrednosti, prema proceni Organizatora.

6. Lični podaci

6.1 Učestvovanjem na Konkursu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu

6.2 Dobitnici nagrada pristaju da se njihova imena i lični podaci javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime, adresa, slika, video materijal, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost a vezani su za Konkurs, te da se mogu od strane Organizatora koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade i/ili prethodne saglasnosti učesnika, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.

6.3 Učesnici i dobitnici nagrada na ovom Konkursu saglasni su da je sav materijal vlasništvo Organizatora, te se obavezuju suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala, sve u skladu sa važećim propisima.

7. Pitanja u vezi Konkursa

Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na Facebook stranici https://www.facebook.com/ sinalcosrbija u okviru privatne poruke.

8. Završne odredbe

8.1 Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.

8.2 Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem FB internet stranice Organizatora https://www.facebook.com/sinalcosrbija i sajta www.bezkoske.rs

8.3 U slučaju spora između Organizatora i učesnika Konkursa nadležan je privredni sud u Valjevu

U Šapcu, 06.08.2019. godine